Czy każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien odbyć szkolenie BHP?

Posted on 04/01/2018 7:15am

Nie wolno pracodawcy dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji, a dodatkowo dostatecznej znajomości regulacji i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznaką tego obowiązku jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed przyjęciem go do pracy jak też przeprowadzanie okresowych instruktaży w powyższym zakresie.
szkolenie
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com
Pracodawca zwolniony jest z obowiązku realizowania szkolenia BHP przed przyjęciem pracownika do pracy w jednym jedynym wypadku. Szkolenie nie jest konieczne w przypadku podjęcia przez pracobiorcę pracy na takim samym stanowisku pracy, jakie zajmował u konkretnego pracodawcy zaraz przed zawarciem z tym pracodawca następnej umowy o pracę. Na przykład w sytuacji, jeżeli pracownik zawiera kolejną umowę o pracę na czas określony. Instruktaże z zakresu BHP odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

Instruktażowi z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem pracy mają obowiązek poddać się wszyscy pracobiorcy, niezależnie od rodzaju realizowanej pracy. W jaki sposób winny wyglądać szkolenia BHP? Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi przebycie instruktażu, stosownego do rodzaju realizowanej przez pracownika pracy. Co może dać pracobiorcy takie szkolenie bhp? Pracownik na szkoleniu musi poznać przepisy i reguły bezpieczeństwa i higieny pracy (zobacz zakaz konkurencji) w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy
szkolenie
Author: Médiathèque De Quimperlé
Source: http://www.flickr.com
oraz na określonym stanowisku pracy (zobacz kryteria segmentacji rynku).
Szkolenie BHP powinno pracobiorcy umożliwić nabycie umiejętności realizowania pracy w sposób bezpieczny dla siebie a także innych osób, działania w sytuacjach awaryjnych a także udzielenia pomocy jednostce, która uległa wypadkowi. Po instruktażu zatrudniony powinien być zaznajomiony z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa a także zdrowia ludzi w czasie pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami profilaktycznymi.

Pracobiorca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami BHP. Powinno zostać to dodatkowo odnotowane w aktach osobowych pracobiorcy. Poznań oraz Gdańsk to miasta, w których odnajdziemy szeroką ofertę szkoleń, w tym szkolenia BHP.

Tags: bezpieczeństwo, praca, PRacownik